Универсален пенсионен фонд (УПФ)

Какво е УПФ?

Задължителен универсален пенсионен фонд е фонд, осигуряващ допълнителна пожизнена пенсия на лицата, родени след 31.12.1959г. и осигурени при условията и по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване

Какъв е размера на вноските в УПФ?

Размера на вноската в УПФ е 5% от осигурителния доход, разпределени в съотношение 2,2% за сметка на осигуреното лице и 2,8% за сметка на осигурителя.

Какви предимства ни дава УПФ?

- УПФ ни дава право на допълнително пожизнена пенсия за старост, при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО или 5 години по-рано, при условие, че натрупаните средства по индивидуалната ни партида позволяват отпускане на пенсия, в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- При трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто, до 50 % от средствата, натрупани по индивидуалната ни партида, могат да бъдат изплатени еднократно или разсрочено.

Наследими ли са средствата в УПФ?

Средствата в УПФ са на 100% наследими. Наследниците на осигурено лице или пенсионер, могат да получат сумите по индивидуалната партида на починалото лице еднократно или разсрочено;

Каква пенсия ще получаваме от УПФ?

- Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя на базата на натрупаните средства по индивидуалната ни партида и техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор;
- Пенсията се изплаща при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО или 5 години по-рано;

Как да избера пенсионен фонд?

- Изборът на универсален пенсионен фонд е личен. Всеки, който подлежи на осигуряване в универсален фонд, трябва да подаде заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество.
- Всеки осигурен има право да подаде заявление за участие само в един универсален пенсионен фонд (УПФ).
- Срокът е тримесечен. Всеки, роден след 31.12.1959 г., който за първи път е осигуряван за пенсия, трябва да избере универсален пенсионни фондове. Неизбралите фонд в тримесечен срок, както и тези, подали заявление за участие в повече от един УПФ, се разпределят служебно между регистрираните универсални пенсионни фондове.
- Осигуряването се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Кои са основните критерии при избор на пенсионен фонд?

- Прозрачност
- Коректност
- Далновидност
- Диверсификация
- Доходност
- Сигурност

Професионален пенсионен фонд (ППФ)

Какво е ППФ?

Професионален пенсионен фонд е фонд за ранно пенсиониране , в който се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд.

Какъв е размера на вноските в ППФ?

Размера на вноската в ППФ за първа категория труд е 12% и за втора категория труд 7% от осигурителния доход. Осигурителните вноски в ППФ са изцяло за сметка на осигурителя.

Какви предимства ни дава ППФ?

- ППФ ни дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд;
- При трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто, до 50 % от средствата, натрупани по индивидуалната ни партида, могат да бъдат изплатени еднократно или разсрочено.

Наследими ли са средствата в ППФ?

Средствата в ППФ са на 100% наследими. Наследниците на осигурено лице или пенсионер, могат да получат сумите по индивидуалната партида на починалото лице еднократно или разсрочено.

Каква пенсия ще получаваме от ППФ?

За да придобием право на пенсия за ранно пенсиониране е необходимо:
а) Да имаме не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта по чл.68, ал.1 от КСО;
б) Да имаме не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта по чл.68, ал.1 от КСО;
- Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя на базата на натрупаните средства по индивидуалната ни партида, срока на получаване и техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор;
- Пенсията се изплаща до навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО и не може да се получава, заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа на КСО

Как да избера пенсионен фонд?

- Изборът на професионален пенсионен фонд е личен. Всеки, който подлежи на осигуряване в професионален пенсионен фонд, трябва да подаде заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество;
- Всеки осигурен има право да подаде заявление за участие само в един професионален пенсионен фонд (ППФ);
- Срокът е тримесечен. Всеки, който за първи път е започнал работа при условията на първа или втора категория труд , трябва да избере професионален пенсионен фонд. Неизбралите фонд в тримесечен срок, както и тези, подали заявление за участие в повече от един ППФ, се разпределят служебно между регистрираните професионални пенсионни фондове;
- Осигуряването се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Кои са основните критерии при избор на пенсионен фонд?

- Прозрачност
- Коректност
- Далновидност
- Диверсификация
- Доходност
- Сигурност

Доброволен пенсионен фонд (ДПФ)

Какво е ДПФ?

Доброволният пенсионен фонд предоставя възможност за дългосрочно индивидуално спестяване и осигуряване на допълнителен заместващ доход на всички, навършили 16 години. Личните ни вноски в доброволен фонд могат да бъдат месечни, за друг период или еднократна сума, като вие сами определяте размера и периодичността на вноските.

Какви предимства ни дава ДПФ?

- Данъчни облекчения: Личните вноски в ДПФ, в размер до 10 % от данъчна основа на месечния доход е освободена от данъчно облагане съгласно ЗДДФЛ.
Доходите от инвестирането но активите на доброволния пенсионен фонд, разпределени по индивидуалните осигурителни партиди, не се облагат с данък и осигурените не са задължени да ги обявяват в Годишна данъчна декларация;
- Ликвидност: Осигурените в ДПФ имат по всяко време достъп до всички натрупани в партидата средства от лични вноски, до част от тях или само до реализирания доход от инвестирането им, без това да наруши условията по договора за осигуряване.
- Несеквестируемост: Натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица не подлежат на принудително изпълнение и не са семейно имуществена общност (чл. 234, ал.11 от КСО)
- Доходност: Средствата в доброволен пенсионен фонд се инвестират в различни финансови инструменти, следвайки принципите на надежност, доходност, ликвидност и диферсификация в пълно съответствие със законовите изисквания и ограничения и при съблюдаване интереса на осигурените лица.
Доходът от инвестирането на средствата се разпределя ежедневно по индивидуалните партиди на осигурените лица;
- Заместващ доход: Чрез вноските в доброволен пенсионен фонд имате възможност да си подсигурите достоен заместващ доход, под формата на допълнителна пенсия. ДПФ ви предлага възможност за:
a) Пенсионна схема за отпускане на лична пожизнена пенсия за старост;
b) Пенсионна схема за отпускане на лична срочна пенсия за старост;
c) Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане при придобиване право на лична пенсия за инвалидност;

Имаш още въпроси? Обади се на наш консултант!
Искаш да сключиш договор за доброволен пенсионен фонд? Заяви среща с наш консултант!